Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_8808.JPG

Forskning og utvikling

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Forskning og utvikling

 

Helt siden 2008 har Noen AS samarbeidet med over 400 familier med demens, forskningsinstitusjoner, frivillige, private og offentlige instanser og skapt Noen-modellen, en lønnsom modell for ikke-medikamentell behandling. I NOEN-modellen settes pasienten i sentrum som den viktigste ressursen i eget liv og det sørges for skreddersøm av tjenesten og at pårørende skal slippe å ha ansvaret alene. Noen-modellen sikrer et strukturert og likeverdig samarbeid mellom partene omkring pasienten.

Vi har også utviklet KuPA-metoden, en arbeidsmetode som sikrer riktig observasjon og kartlegging for å kunne utføre helsefremmende omsorg og personsentrert veiledning. KuPA-metoden brukes til å veilede pasient og pårørende i alle faser av sykdommen. KuPA-metoden er utviklet for at personell med grunnleggende ferdigheter skal den i veiledning og samhandling med pasienten. I tillegg sikrer metoden oppdatert individuell kunnskap til veiledere, pårørende, fastlege, tradisjonelle helsetilbydere og ev. andre i samarbeidet omkring pasienten.

Utviklingen i Noen har skjedd innenfor fagfeltet helsefremmende arbeid ("Health Promotion"). Fagfeltet er genuint tverrfaglig og en hovedutfordring er å forene det beste fra ulike forståelser og tilnærmingsmåter. Samtidig har alt helsefremmende arbeid en fellesnevner i et tydelig verdigrunnlag. Noen AS sine to kjerneverdier er: LIKEVERD HELHET

Essensielt er vektleggingen av forhold som fremmer helse (salutogenese). Med dette som utgangspunkt, og en erkjennelse av at pasientens funksjonssvikt i mange tilfeller skyldes omgivelsenes manglende evne og vilje til å forstå og legge til rette, har vi løst de kontekstuelle utfordringene og lagd en modell og en metode der pasienten skal kunne utnytte sine ressurser gjennom et individuelt pasientforløp. 

Det betyr at eksisterende og mulige helserelaterte utfordringer primært søkes løst gjennom endringer i pasientens meningssøkende aktiviteter, relasjoner og omgivelser.

Noenmodellen og KuPA-metoden brukes i dag i skreddersydd hjelp. Familier som har benyttet tjenesten forteller at den har hatt stor betydning for dem og forskning viser at pasienten får bedre livskvalitet.

 

Prosjekter

 

Pågående prosjekt: 
CareMatch

Finansiering:
Norges forskningsråd - BIA programmet og Skattefunn, 40 familier med demens som vil bruke Noen-modellen, egenandel fra Noen AS og Alder AS.

Prosjektperiode:
2019-2021

Prosjekteier:
Noen AS

Samarbeidspartnere:
Alder AS, Fjell kommune, Sintef AS ved instituttet Sintef Digital

Prosjektmål: Å utvikle ny kunnskap og lage digital formidling av persontilpassede aktivistetsbaserte tjenester for personer med demens. Det vil bli laget en egen side for prosjektet. Mer informasjon kommer.

Pågående prosjekt:
Samskaping av nye tjenester mellom kommune og sosial entreprenør

Innovasjonsprosjekt mellom Fjell kommune og Noen AS. Vi har samskapt følgende tjenester:

  • Systematisk oppfølging etter demensdiagnose (SOED)

  • Oppfølging og veiledning av pårørende med ekstra stor omsorgsbelastning

Innovasjonsprosjektet er nå i utprøvingsfasen og skal evalueres høsten 2019. Dersom evalueringen tilsier det vil prosjektet gå over i implementeringsfasen. Arbeidet med utvikling og utprøving av tjenesten Systematisk oppfølging etter demensdiagnose (SOED) var også ett av 14 prosjekter i Helsedirektoratets arbeid med å følge opp Demensplan 2020.

Pågående prosjekt: 
Spredning av Noen-modellen og bruk av KuPA-metoden via partnerskap

Prosjektet har som mål å spre NOEN-modellen som et lønnsomt tiltak omkring pasienten. Gjennom prosjektet etablerer vi partnerskap som har nytte og interesse av at modellen og metodebruken spres på en rask og lønnsom måte. Prosjektet er delfinansiert av Innovasjon Norge.

Mer informasjon om prosjektet fås ved henvendelse til Heidi Wang, daglig leder Noen AS.

Avsluttet prosjekt: 
KuPA-prosjektet

Finansiering:
Kavlifondet, Norges forskningsråd - BIA programmet og Skattefunn, 350 familier med demens med abonnement i Noen AS, egenandel fra Noen AS, Kantega og UNO IT

Prosjektperiode:
2012-2015

Prosjekteier:
Noen AS

Samarbeidspartnere:
Kantega, Uno IT, MedTech (GB), HiNT/Senter for omsorgsforskning, Sintef

Les mer om KuPA-prosjektet  ›