Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7764.JPG

Kompetanse

Kompetanse

Gjennom forskning og erfaringsbasert kompetanse har vi skapt Noen-modellen for oppfølging og veiledning av pårørende og voksne med en kognitiv sykdom eller demens.

Modellen består av individuell tilrettelegging og personsentrert veiledning, og bidrar til rett tiltak til rett tid gjennom hele pasientforløpet. Strukturert og målrettet oppfølging hos oss har forebyggende og helsefremmende virkning.

I veiledningen bruker vi KuPA-metoden, som står for Kunnskapsbasert Personsentrert Aktivitet. Metoden er utviklet for å øke livskvaliteten og har dokumentert virkning på hjemmeboende. Det bidrar til at pasienten har god helse og mestrer livet sitt bedre, pårørende får mindre belastning og det blir mindre bruk av tradisjonelle helsetjenester.

Alle våre veiledere er ansatt på grunn av personlig kompetanse og erfaring med demens. I tillegg gjennomfører alle ansatte Noenskolen:
- grunnkurs for veiledere
- fordypningskurs i KuPA-metoden