Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7787.JPG

Veiledning

Føler du at du får stadig dårligere hukommelse? Har du innimellom vanskeligheter med å orientere deg? Kanskje du opplever at du endrer personlighet og humør?

Veiledning

Ring eller skriv til oss på tlf 97 04 22 73 / post@noen-as.no – eller la oss kontakte deg.

 

Høyt stressnivå, bekymring eller manglende kunnskap og informasjon kan gjøre pårørendesituasjonen svært belastende. 

Vår veiledningstjeneste er tilpasset pårørende til eldre og pårørende til personer med kognitiv funksjonssvikt, enten i form av individuell veiledning eller familiebasert veiledning.

Dette tilbudet har vært helt avgjørende for oss i denne fasen.
— Pårørende

Individuell veiledning

Basert på målrettende samtaler veiledes den pårørende til å forstå den syke sin situasjon, se alternative løsninger og evt. gjøre nye valg. Målet er å skape en bedre hverdag for alle parter. Veiledningen kan foregå på telefon, Skype, i hjemmet eller der du måtte ønske. . Veiledningen utføres av en erfaren faglig veileder fra Noen. 

Familiebasert veiledning

Familiemedlemmer og slektninger kan ofte ha ulike syn på hvordan den syke best skal behandles, hjelpes og aktiveres. Av og til kan dette skape konflikter i nære relasjoner. I slike situasjoner vil det være nytting med en ekstern veileder som bidrar med informasjon og guider prosessen slik at man kommer fram til omforente løsninger.

Priser og betingelser  ›