Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7414.JPG

Personvernerklæring

NOEN er opptatt av ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. NOEN behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). 

Personvernerklæring for NOEN AS

 

NOEN er opptatt av ditt personvern. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi aktivt jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. NOEN behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR).

(Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av NOEN AS, heretter omtalt som NOEN eller vi.)

 

1. Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

 

NOEN, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Kontaktinformasjon til NOEN er:

Adresse: Bogavegen 6, 7725 Steinkjer.
E-post: post@noen-as.no
Telefon: 970 42 273
Organisasjonsnummer: 990726884

 

2. Eksisterende og potensielle brukere og kunde

 

Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for formål knyttet til NOENs berettige interesse som inkluderer:

  • Etablere og administrere kundeforhold

  • Utføre oppdrag og kursvirksomhet

  • Fakturering

Personopplysningene vi samler inn om deg er opplysninger som vi anser relevante for å yte en god tjeneste. Alle våre ansatte som behandler opplysninger om deg er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder andre som behandler personopplysninger på våre vegne.

Vi kan dele opplysninger (gi og motta) med andre aktører. Dette gjøres kun etter fullmakt gitt av kunde.

Vi lagrer opplysningene så lenge brukeren mottar våre tjenester, og i 1 år etter avsluttet tjenesteleveranse – dette for å ha opplysningene tilgjengelig ved en eventuell oppstart av tjenesten igjen for å kunne levere best mulig tjeneste til bruker.

Vi kan dele bilder, historier og erfaringer med samhandling med brukere i forbindelse med markedsføring, foredrag el.l. Dette gjøres kun etter tillatelse fra den enkelte.

 

3. Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører

 

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og leverandører for profilering, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning.

Det er en betingelse for å inngå avtale med bedriftskunder og leverandører at vi mottar de opplysningene vi trenger til å gjennomføre formålet som beskrevet over.

Vi lagrer opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp og samarbeid.

Vi vil ikke benytte personopplysningene dine for andre formål.

 

4. Ansatte

 

Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for personaladministrasjon, organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav.

Med personopplysninger menes alle opplysninger knyttet til deg som arbeidstaker, slik som navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon, nærmeste pårørende, lønn og andre betingelser, fotografi til bruk på hjemmeside og intranett, og opplysninger om kompetanse og vurderinger.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte.

Vi gir vårt regnskapskontor de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

 

5. Tidligere ansatte

 

Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår.

Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil 2 år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

 

6. Jobbsøkere

 

For å kunne ta stilling til din jobbsøknad er det nødvendig for oss å behandle visse personopplysninger om deg. Dine personopplysninger vil bli brukt for å vurdere om du har kvalifikasjonene som skal til og ellers er egnet for den stillingen du søker. Vi trenger også personopplysninger for å kommunisere med deg under rekrutteringsprosessen. Dersom du får avslag på din søknad vil vi slette personopplysningene. Hvis du kan være aktuell for jobb på et senere tidspunkt vil vi oppbevare personopplysningene etter aksept fra deg.

 

7. Hvilke informasjonskrav har du?

 

Hvis vi har registrert personopplysninger om deg så kan du be om å få innsyn i og informasjon om hvilke personopplysninger vi har behandlet og hvordan vi håndterer disse.

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes eller utlevert til deg.

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

 

8. Hvem deler vi personopplysninger med?

 

NOEN tar ansvar for å vurdere sikkerhetsrisiko og konfidensialitet i forhold til personvernet. Det er viktig for oss at informasjonen vi sitter på blir behandlet i tråd med gjeldende lovverk og forskrifter. Ingen registrerte personopplysninger skal være tilgjengelig for uvedkommende. Ansatte i NOEN, som gis tilgang til beskyttelsesverdige personopplysninger, underskriver en taushetserklæring og har et tjenestebehov for å få tilgang til personopplysningene. 

Vi deler personopplysninger med enkelte leverandører, kalt databehandlere. En databehandler er et selvstendig selskap eller juridisk enhet som behandler personopplysninger på vegne av NOEN, dvs. når NOEN benytter underleverandører, for eksempel leverandører av system for regnskap, forsikring, pensjon, fakturering og andre IKT-systemer.

Alle databehandlere er underlagt avtaler og personopplysningsloven sine krav til bruk av databehandlere/innhold av databehandleravtaler.