Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

IMG_7414.JPG

Tilbud for kommuner

 

Tilbud for kommuner

 

NOEN har gjennom flere år utviklet kunnskap og løsninger som bidrar til forebygging og helsefremming for ansatte, personer med demens eller kognitiv svikt og pårørende.

Vi holder kurs for dine ansatte bl.a i disse temaene:

  • Personsentrert omsorg

  • Ressurs-kartlegging ved kognitiv svikt

  • Personsentrert kommunikasjon

  • Veiledning som arbeidsmetode ved kognitiv svikt og demens

  • Helsefremming ved kognitiv svikt og/eller demens

  • Verdier og holdninger på arbeidsplassen

Vi har tjenester med god kvalitet som kan bli en del av din kommunes helse- og omsorgstilbud. - Se noen av våre tjenester under her.

Vi utvikler også lokale tjenestetilbud i samarbeid med det offentlige. Vi kan ha verdifulle bidrag i utviklingen av f.eks. oppfølging etter diagnose, omlegging av hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering, «bo lengre hjemme» og innovasjon i helse og omsorg.

Ved spørsmål om eller bestilling av tjenester, kontakt vårt hovedkontor. Eller ta kontakt med daglig leder Heidi Wang for samarbeid innen forskning og utvikling eller innovasjonsprosjekter.

Se en kort videosnutt om samskaping


Systematisk oppfølging etter demensdiagnose (SOED)

 

Vår tjenestemodell bygger på veiledning av pårørende og pasient for mestring av livet med demens, og skreddersys for den enkelte familien. Modellen møter Demensplan 2020 sin forventning om tiltak på dette området. Modellen legger opp til målrettet pårørendeveiledning og aktivitetsbasert veiledning og oppfølging av pasienten. Innsatsen har et strukturert forløp ved bruk av 1 koordintator, individuell plan og et etablert samarbeid mellom alle parter som er involvert i pasientforløpet. Oppfølgingen kan initieres av fastlege, annen kommunal tjeneste eller Noen. Modellen legger opp til stor brukerdeltakelse.


Individuelt dagtilbud/aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

 

Gjennom aktivitet i eget hjem og nærmiljø økes muligheten for bedre livskvalitet og helse med demens. Individuelt tilrettelagt aktivitet har svært god effekt, spesielt ved tidlig implementering, og kan i beste fall utsette sykdomsutvikling, redusere medisinering, forlenge hjemmebotid og utsette sykehjemsinnleggelse.

Aktivitetstjenesten foregår ved at en fast Noen-veileder kommer til avtalt tid hjem til personen med demens. Veilederen tilrettelegger og bistår i utvalgte aktiviteter i hjemmet og nærmiljøet. Ved hjelp av kunnskapsbasert praksis og tilrettelagt aktivitet, der personsentrert omsorg og helsefremming er sentralt, oppnås gode opplevelser i et likeverdig samspill.

Et slikt dagtilbud for personen med demens vil samtidig være en avlastning for pårørende. Dagtilbudet er kostnadseffektivt og ytes i henhold til kommunale retningslinjer. Prisen tilsvarer tilsagn til dagaktivitetstilbud.


Avlastning i hjemmet

 

Avlastning er en tjeneste for pårørende til personer med demens. Skal en person med demens eller kognitiv svikt kunne bo hjemme så lenge som mulig, er han eller hun avhengig av at pårørende mestrer sin omsorgsoppgave.

Fast avlastning i løpet av uka eller måneden gjør omsorgsoppgaven mer forutsigbar og mindre krevende. Det er derfor en nøye utvalgt og fast Noen-veileder som avlaster den pårørende, og sikrer at han eller hun føler seg trygg på å dele ansvaret for den syke. Ved behov for avlastning av og til velges veileder i tråd med brukers preferanser og behov.

Avlastning dag
Er den pårørende i arbeid, kan avlastning i hverdagen være nødvendig. Er den pårørende hjemmeværende, er stabil og forutsigbar avlastning viktig for å få overskudd og tid til egne gjøremål. En fast veileder kommer til avtalt tid og bistår pasienten i opprettholdelse av dagliglivets gjøremål.

Avlastning døgn
Avlastningen foregår enten i hjemmet, på hytta eller annet ønskelig sted og er døgnbasert, inkl. overnatting. Den faste Noen-veilederen deltar i hverdagslivet til den demenssyke, enten i steden for pårørende, eller sammen med pårørende.


Ledsaging

 

Vi ledsager når en beboer har avtaler utenfor boenheten. En Noen-ledsager er et kostnadseffektivt supplement til kommunens ansatte. Ved å benytte en Noen-veileder, unngås vikarbehov og vaktplanen går som planlagt.

Våre ledsagere er erfarne, godt voksne og trivelige medmennesker. Riktig ledsager velges ut fra ønsker og behov. Din ledsager møter opp der du ønsker; enten ved bostedet eller på avtalestedet. Vi benytter fullmaktsskjema for deling av nødvendig informasjon om beboeren.

Eksempler på ledsaging av kortere og lengre varighet kan være: Ledsaging til lege, tannlege, optiker, sykehus og overflytting til annen enhet.

Ved å ha med en Noen-ledsager, blir reisen trygg og man er sikret at alle opplysninger kommer dit de skal. Transportmåte avtales i hvert enkelt tilfelle; pasientreiser, offentlig transport eller bruk av ledsagers bil.

Vi garanterer alltid ledsager når bestillingen er oss i hende innen tre virkedager før avtaledato.


Brukerstyrt personlig assistent

 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) brukes mer og mer for å avhjelpe behov til personer med demens eller kognitiv svikt. Dette kan være behov som å mestre egen hverdag, få hjelp med gjøremål og etter hvert hjelp med egen omsorg.

Tradisjonelt i BPA-ordningen er personen selv oppdragsgiver. Med assistentens kunnskap om demens og personens preferanser og atferd, vil en person med demens også ha mulighet til å være oppdragsgiver langt inn i sykdomsforløpet.

En Noen-assistent har erfaring med personer med demens og kunnskap om sykdommen. Vi har forutsetninger for å forstå den demenssykes behov for assistanse og opptre i forhold til personens preferanser og adferd. Våre assistenter legger personsentrert omsorg og helsefremming til grunn i sin praksis.

 


Pårørendeskole: Kurs for pårørende til personer med demens.

 

Individrettet tilrettelegging er viktig for at personer med demens og familien skal kunne leve best mulig med sykdommen. I dette ligger blant annet tilgang til informasjon og hjelp til å ha omsorg for en demenssyk. Pårørende er en svært viktig ressurs i demensomsorgen.

Kurset har fire hovedemner:


● Forståelse av demens som sykdom
● Tilbud i din kommune
● Hvordan forstå og håndtere endringer i personlighet og i adferd hos den demenssyke
● Hvordan forstå og håndtere egne opplevelser og reaksjoner


Kurset er godkjent av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kvalifiserer for søknad om tilskudd til pårørendeskoler.